NAV Drammen

Hos NAV finner du informasjon om tjenester som går inn under Lov om sosiale tjenester i NAV, som økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, samt kvalifiseringsprogrammet.

NAV har som målsetning å bedre levekårene til vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.